Hoe zorg je ervoor dat de garantie van tien jaar werkt?

12
Hoe zorg je ervoor dat de garantie van tien jaar werkt?

Ziet u schade aan uw constructie van minder dan 10 jaar oud die de stevigheid kan aantasten? Als u geen materiële schadeverzekering heeft afgesloten, kunt u toch profiteren van reparatie door de bouwer onder de tien jaar garantie. Hiervoor moet u ervoor zorgen dat de betreffende schade een tienjarig karakter heeft. Dan volgt u de procedure voor het activeren van de tienjarige garantie.

Schade gedekt door de tienjarige verzekering

Voordat u een procedure voor het claimen van vergoedingen uit de tienjarige verzekering start, moet u controleren of de schade die u ondervindt inderdaad door deze dekking is verzekerd (hier voor advies). In het algemeen is de schade die door deze verzekering in aanmerking wordt genomen, schade die de degelijkheid van het werk en zijn onlosmakelijke uitrusting aantast of ongeschikt maakt voor het beoogde doel. Dit zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een grote hoeveelheid schimmel, waterinfiltratie, grote scheuren en andere anomalieën die het normale gebruik van een onderdeel of een onlosmakelijk onderdeel van de uitrusting verhinderen. U moet er ook voor zorgen dat de schade in kwestie niet onder de garantie van perfecte afwerking of onder de garantie van twee jaar valt. Schade van esthetische aard wordt in principe niet gedekt door de tienjarige. Aan de andere kant kan de tienjarige garantie alleen worden geactiveerd wanneer een causaal verband is aangetoond tussen de schade en het handelen van de fabrikant. De schade mag uitsluitend het gevolg zijn van slecht vakmanschap en een constructiefout en niet van een externe gebeurtenis of een gebrek aan onderhoud door de eigenaar. De laatste voorwaarde voor het verkrijgen van schadevergoeding voor de tienjarige is het respecteren van de termijn voor het opzeggen van de schade, namelijk 10 jaar vanaf de oplevering van het werk.

Tienjarige verzekering toepassen: hoe doe je dat?

Om de tienjarige garantie te activeren, heeft u twee mogelijkheden. Enerzijds stuurt u een aanmaning naar uw aannemer per aangetekende brief waarin u hem oproept om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Deze stap is bedoeld om het geschil in der minne te regelen. Over het algemeen zijn fabrikanten voorstander van dit soort overeenkomsten, voor zover het hen ervan weerhoudt de schade aan hun verzekeraars te melden. Bij het declareren van een schadegeval ontkomt de fabrikant immers niet aan een verhoging van de verzekeringspremie voor het volgende jaar. Anderzijds kunt u als benadeelde derde ook rechtstreeks bij de tienjarige verzekeraar terecht. Dit is een recht op directe actie waarin de Verzekeringswet voorziet. In uw aanpak brengt u het bewijs van tien jaar garantie van de fabrikant mee aan het begin van de opening van de site.
Verzekeraars zijn echter niet zo meegaand en sommigen zullen proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen. De zaak zal dan voor de rechter moeten komen, wat enige tijd in beslag zal nemen.

Maak gebruik van de tien jaar garantie bij een schadeverzekering

Een vergoeding krijgen van de tienjarige verzekeraar is minder ingewikkeld als u een DO-verzekering heeft. Het is immers deze verzekeraar die de terugbetalingsprocedure in gang zet. Het is uw verantwoordelijkheid om een ​​voorlopige reparatieraming op te stellen die u aan de verzekeraar moet voorleggen. Afhankelijk van de omstandigheden kan hij ook een deskundige sturen die een analyse maakt van de bestaande schade en die op objectieve wijze een inventaris opmaakt van de uit te voeren werken. De verzekeraar DO zal u dan zo spoedig mogelijk een vergoedingsvoorstel doen zodat de reparatie op tijd wordt uitgevoerd. Zodra de vergoeding is betaald, keert de DO-verzekeraar zich tegen de tienjarige verzekeraar van de bouwer.

Het verkrijgen van een vergoeding uit een tienjarige verzekering is vaak een langdurig en kostbaar proces. Het kan zelfs een mislukking blijken te zijn. Daarom is het raadzaam om vanaf het begin van de bouw een schadeverzekering af te sluiten.

Similar Posts

Leave a Reply